Chào mừng đến với Tử Bình diệu dụng.

Thống kê diễn đàn < Tốp 10 >
Loading... Loading... Bài viết mới nhất
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loading...
 

Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • snew1
 • :41:
  41
  41
 • :emoticon-0134-bear:
  Emoticon 0134 Bear
  Emoticon 0134 Bear
 • :emoticon-0158-time:
  Emoticon 0158 Time
  Emoticon 0158 Time
 • :emoticon-0177-toivo
  Emoticon 0177 Toivo
  Emoticon 0177 Toivo
 • :25:
  25
  25
 • :102:
  102
  102
 • :emoticon-0153-broke
  Emoticon 0153 Brokenheart
  Emoticon 0153 Brokenheart
 • :emoticon-0166-cake:
  Emoticon 0166 Cake
  Emoticon 0166 Cake
 • :67:
  67
  67
 • :emoticon-0146-punch
  Emoticon 0146 Punch
  Emoticon 0146 Punch
 • :emoticon-0162-coffe
  Emoticon 0162 Coffee
  Emoticon 0162 Coffee
 • :hes:
  Hes
  Hes
 • :34:
  34
  34
 • :emoticon-0115-inlov
  Emoticon 0115 Inlove
  Emoticon 0115 Inlove
 • :emoticon-0155-flowe
  Emoticon 0155 Flower
  Emoticon 0155 Flower
 • :emoticon-0171-star:
  Emoticon 0171 Star
  Emoticon 0171 Star
 • :20:
  20
  20
 • :101:
  101
  101
 • :emoticon-0150-hands
  Emoticon 0150 Handshake
  Emoticon 0150 Handshake
 • :emoticon-0165-muscl
  Emoticon 0165 Muscle
  Emoticon 0165 Muscle
 • :63:
  63
  63
 • :emoticon-0139-bow:
  Emoticon 0139 Bow
  Emoticon 0139 Bow
 • :emoticon-0160-movie
  Emoticon 0160 Movie
  Emoticon 0160 Movie
 • :emoticon-0179-headb
  Emoticon 0179 Headbang
  Emoticon 0179 Headbang
 • :28:
  28
  28
 • :110:
  110
  110
 • :emoticon-0154-mail:
  Emoticon 0154 Mail
  Emoticon 0154 Mail
 • :emoticon-0167-beer:
  Emoticon 0167 Beer
  Emoticon 0167 Beer
 • :d
  4
  4
 • :69:
  69
  69
 • :emoticon-0147-emo:
  Emoticon 0147 Emo
  Emoticon 0147 Emo
 • :emoticon-0164-cash:
  Emoticon 0164 Cash
  Emoticon 0164 Cash
 • :x_x:
  X X
  X X
 • Generic Smilies
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :^d
  Big Grin
  Big Grin
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • 64 quẻ dịch
 • ||||||
  Quedich 01
  Quedich 01
 • ::::::
  Quedich 02
  Quedich 02
 • :|:::|
  Quedich 03
  Quedich 03
 • |:::|:
  Quedich 04
  Quedich 04
 • :|:|||
  Quedich 05
  Quedich 05
 • |||:|:
  Quedich 06
  Quedich 06
 • ::::|:
  Quedich 07
  Quedich 07
 • :|::::
  Quedich 08
  Quedich 08
 • ||:|||
  Quedich 09
  Quedich 09
 • |||:||
  Quedich 10
  Quedich 10
 • :::|||
  Quedich 11
  Quedich 11
 • |||:::
  Quedich 12
  Quedich 12
 • ||||:|
  Quedich 13
  Quedich 13
 • |:||||
  Quedich 14
  Quedich 14
 • :::|::
  Quedich 15
  Quedich 15
 • ::|:::
  Quedich 16
  Quedich 16
 • :||::|
  Quedich 17
  Quedich 17
 • |::||:
  Quedich 18
  Quedich 18
 • ::::||
  Quedich 19
  Quedich 19
 • ||::::
  Quedich 20
  Quedich 20
 • |:|::|
  Quedich 21
  Quedich 21
 • |::|:|
  Quedich 22
  Quedich 22
 • |:::::
  Quedich 23
  Quedich 23
 • :::::|
  Quedich 24
  Quedich 24
 • |||::|
  Quedich 25
  Quedich 25
 • |::|||
  Quedich 26
  Quedich 26
 • |::::|
  Quedich 27
  Quedich 27
 • :||||:
  Quedich 28
  Quedich 28
 • :|::|:
  Quedich 29
  Quedich 29
 • |:||:|
  Quedich 30
  Quedich 30
 • :|||::
  Quedich 31
  Quedich 31
 • ::|||:
  Quedich 32
  Quedich 32
 • ||||::
  Quedich 33
  Quedich 33
 • ::||||
  Quedich 34
  Quedich 34
 • |:|:::
  Quedich 35
  Quedich 35
 • :::|:|
  Quedich 36
  Quedich 36
 • ||:|:|
  Quedich 37
  Quedich 37
 • |:|:||
  Quedich 38
  Quedich 38
 • :|:|::
  Quedich 39
  Quedich 39
 • ::|:|:
  Quedich 40
  Quedich 40
 • |:::||
  Quedich 41
  Quedich 41
 • ||:::|
  Quedich 42
  Quedich 42
 • :|||||
  Quedich 43
  Quedich 43
 • |||||:
  Quedich 44
  Quedich 44
 • :||:::
  Quedich 45
  Quedich 45
 • :::||:
  Quedich 46
  Quedich 46
 • :||:|:
  Quedich 47
  Quedich 47
 • :|:||:
  Quedich 48
  Quedich 48
 • :|||:|
  Quedich 49
  Quedich 49
 • |:|||:
  Quedich 50
  Quedich 50
 • ::|::|
  Quedich 51
  Quedich 51
 • |::|::
  Quedich 52
  Quedich 52
 • ||:|::
  Quedich 53
  Quedich 53
 • ::|:||
  Quedich 54
  Quedich 54
 • ::||:|
  Quedich 55
  Quedich 55
 • |:||::
  Quedich 56
  Quedich 56
 • ||:||:
  Quedich 57
  Quedich 57
 • :||:||
  Quedich 58
  Quedich 58
 • ||::|:
  Quedich 59
  Quedich 59
 • :|::||
  Quedich 60
  Quedich 60
 • ||::||
  Quedich 61
  Quedich 61
 • ::||::
  Quedich 62
  Quedich 62
 • :|:|:|
  Quedich 63
  Quedich 63
 • |:|:|:
  Quedich 64
  Quedich 64