- Tam mệnh thông hội - Quyển 4
- Anh Lesoi nhìn có ưng mắt không anh?
http://www.mediafire.com/download/55h6k2o37mwve59/TMTH_Quy%E1%BB%83n_t%E1%BB%A9.pdf