Chào mừng đến với Tử Bình diệu dụng.
Kết quả 1 đến 5 của 5
 1. #1
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  4,626

  Chương 46. Luận Kiến Lộc, Nguyệt Kiếp thủ vận

  Chương 46. Luận Kiến Lộc, Nguyệt Kiếp thủ vận

  Nguyên văn: Lộc Kiếp thủ vận, tức lấy Lộc Kiếp thành cục, phân ra mà phối hợp. Lộc Kiếp dụng Quan, có Ấn hộ thì hỉ Tài, sợ gặp hợp Quan tinh, sợ lạm dụng Thất Sát. Thương thực không thể thành hại, Tỉ Kiếp không đến thành hung.

  Từ chú: Nguyệt lệnh Lộc Kiếp không thể là dụng, tùy tứ trụ phối hợp, dụng Tài Quan Thực thương, tức là cùng với luận Tài Quan Thực thương thủ vận là giống nhau. Dụng Quan có Ấn hộ, thì Quan tinh kỵ Thương và Quan Ấn cùng thấu, lấy Ấn chế Thương hộ Quan làm dụng vậy. Lộc Kiếp thấu Ấn, nhật nguyên tất vượng, cho nên lấy Tài sinh Quan, kỵ Quan tinh bị hợp khứ, hoặc Thất Sát hỗn tạp, nguyên cục thấu Ấn, cho nên Thực thương không thể làm hại; Kiếp Tỉ tuy không phải là vận tốt, nhưng nguyên cục thấu Quan thì Kiếp Tỉ cũng không nhất định là hung vậy. Như mệnh của Kim Thừa tướng, là Quan dụng Ấn hộ mà hỉ Tài vậy.

  Ấn Quan Nhật chủ Tỉ
  Canh Tuất Mậu Tý Quý Dậu Quý Hợi
  Mậu,Tân,Đinh Quý Tân Nhâm,Giáp
  Quan,Kiêu,T.Tài Tỉ Kiêu Kiếp,Thương
  Suy Lộc Bệnh Đế vượng

  Đại vận: Kỉ Sửu/Canh Dần/Tân Mão/Nhâm Thìn/Quý Tị/Giáp Ngọ
  Nguyệt lệnh kiến lộc, Mậu thổ Quan tinh, thông căn ở Tuất, là Quan có gốc vậy. Canh kim là phụ giúp, nhưng thân vượng không cần Ấn phải nhọc công, duy chỉ có hành vận đến đất Thực thương là lấy để hộ Quan. Vận Canh Dần, Tân Mão, Nhâm Thìn đều bình thường, hậu vận Quý Tị chuyển đến Nam phương, Tài sinh Quan vượng, hoan hỉ đến tuổi già vậy.

  Nguyên văn: Tài sinh hỉ Ấn thụ, cần phải có gốc Quan tinh, sợ kẻ lấn áp Thực Thương, gặp Tài thì càng có sự nghiệp,còn hỗn tạp Sát sao mà chẳng ngại?

  Từ chú: Tài sinh hỉ Ấn, là nguyên cục có Tài sinh Quan vậy. Tuy dụng ở Tài Quan nhưng cần có Ấn, thì không sợ Quan vượng. Ấn như thấu xuất, đến Tài bản thân cũng không ngại, tức là Tam kỳ cách, ở dưới gặp mệnh của Vương Thiếu sư thì rõ. Có Ấn hộ thì hỉ Tài, Tài sinh hỉ có Ấn, nguyên cục cần phải đồng đều đủ cả, gọi là Tài Ấn tương tùy là vậy. Nhưng, nguyên cục Tài sinh Quan vượng, vận đến Ấn địa cũng là tốt đẹp. Quan tinh cắm rễ là như dụng Nhâm là Quan, vận lại gặp Quan là Quan nặng, gặp Quý là hỗn tạp Sát, đất Hợi Tý Sửu thì là cắm rễ vậy. Sợ Thực thương khắc chế mà hỉ có Tài sinh.

 2. Cảm ơn bởi:


 3. #2
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  4,626
  Tỉ Kiếp Nhật chủ Quan
  Đinh Dậu Bính Ngọ Đinh Tị Nhâm Dần
  Tân Đinh,Kỉ Bính,Mậu,Canh Giáp,Bính,Mậu
  T.Tài Tỉ,Thực Kiếp,Thương,Tài Ấn,Kiếp,Thương
  Trường sinh Lộc Đế vượng Tử

  Đại vận: Ất Tị/Giáp Thìn/Quý Mão/Nhâm Dần/Tân Sửu/Canh Tý/Kỷ Hợi/Mậu Tuất
  Mệnh của Lý Tri phủ, hỉ Tị Dậu hội, dẫn Tài mà gần bên lấy sinh Nhâm thủy Quan tinh, lại hỉ trụ giờ có Dần, là Tài Ấn tương tùy ( hỗ trợ theo ) vậy. Nhâm Dần Quan Ấn, Tân Sửu Canh Tý đất Tài Quan là đẹp nhất, Kỷ Hợi ở trên có khả không có ngại. Vận Mậu Tuất tất không tốt, là chỗ Thực thương lấn áp vậy.

  Ấn Quan Nhật chủ T.Tài
  Canh Ngọ Mậu Tý Quý Mão Đinh Tị
  Đinh,Kỉ Quý Ất Bính,Mậu,Canh
  T.Tài,Sát Tỉ Thực Tài,Quan,Ấn
  Tuyệt Lộc Trường sinh Thai

  Đại vận: Kỉ Sửu/Canh Dần/Tân Mão/Nhâm Thìn/Quý Tị/Giáp Ngọ
  Mệnh cuả Vương Thiếu Sư, là Tài Quan Ấn cách Tam Kỳ vậy. Hỉ kỳ Quan Ấn thông căn ở Tị, Tài tinh đắc lộc ở Ngọ, chi tàng can thấu, là trời che đất chở. Nếu ít lộ can mà không tàng chi thì cũng không đủ quý. Lại hỉ trụ năm là Ấn , trụ giờ là Tài, mà cả 2 thì không tương khắc nhau ( vì cách xa trụ), Mậu Quý tương hợp mà có tình, chuyên hướng về Nhật chủ, phù hợp với quý cách, đó chính là mệnh của Thiếu sư vậy. Vận hỉ Tài Quan mà Ấn cũng tốt, cùng Tài sinh hỉ Ấn là giống nhau.

  Nguyên văn: Lộc Kiếp dụng Tài mà mang Thực Thương, Tài Thực nặng thì hỉ Ấn thụ và không kỵ Tỉ kiên; Tài Thực nhẹ thì cần trợ giúp Tài mà không hỉ Ấn Tỉ. Gặp Sát không bị hại, gặp Quan thì không thành phúc.

  Từ chú: Lộc Kiếp cùng Dương Nhận là giống nhau, đơn độc dụng Tài là chỗ kỵ, không mang Thương Thực thì không có khả năng dụng Tài vậy. Cũng nên phân ra thân khinh, thân trọng, Thực thương nặng tiết khí thái quá, thì cần Ấn thụ, gặp Tỉ Kiếp, có Thực thương dẫn hóa mà không kỵ; Tài Thực nhẹ, hỉ nhất là Thực thương, Tài vận cũng tốt, Ấn chế Thực thương, Tỉ Kiếp phân tài, đều không phù hợp. Quan Sát mà có Thực thương hồi khắc thì không có lo, nhưng không thành phúc vậy, như mệnh của Trương Đô Thống:

  Thương Tài Nhật chủ Tài
  Giáp Tý Bính Tý Quý Sửu Bính Thìn
  Quý Quý Kỷ,Quý,Tân Mậu,Ất, Quý
  Tỉ Tỉ Sát,Tỉ,Kiêu Quan,Thực,Tỉ
  Lộc Lộc Quan đái Dưỡng

  Đại vận: Đinh Sửu/Mậu Dần/Kỉ Mão/Canh Thìn/Tân Tị/Nhâm Ngọ
  Giáp Bính đều không thông căn, Thương quan quá nhẹ, cần hành vận Thực thương để trợ giúp Tài tinh. Mậu Dần, Kỉ Mão vận, đất Thực Thương là tốt nhất, còn vận Canh Thìn thì không phải tốt. Mệnh này tiếc là không có các vận Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thìn, Đinh Tị để trợ giúp vậy.

 4. Cảm ơn bởi:


 5. #3
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  4,626
  Thực Thực Nhật chủ T.Tài
  Kỉ Mùi Kỉ Tị Đinh Mùi Tân Sửu
  Kỉ,Đinh,Ất Bính,Mậu,Canh Kỉ,Đinh,Ất Kỉ,Quý,Tân
  Thực,Tỉ,Kiêu Kiếp,Thương,Tài Thực,Tỉ,Kiêu Thực,Sát,T.Tài
  Quan đái Đế vượng Quan đái Mộ

  Đại vận: Mậu Thìn/Đinh Mão/Bính Dần/Ất Sửu/Giáp Tý/Quý Hợi/Nhâm Tuất
  Mệnh này Tài Thực đều thông căn, nhật nguyên cũng không nhược, hơn mệnh họ Trương nhiều vậy. Lại hỉ có Tị Sửu củng hợp mà lộ Tân, Kiếp hóa thành Tài tinh, vận hỉ Ấn thụ mà không kỵ Tỉ Kiếp. Đinh Mão, Bính Dần 20 năm đất Kiếp Ấn là vận tốt nhất. Ất Giáp khắc mất Kỷ thổ, Tý Quý Quan Sát không tốt vậy.

  Tỉ T.Tài Nhật chủ T.Tài
  Canh Tý Giáp Thân Canh Tý Giáp Thân
  Quý Canh,Mậu,Nhâm Quý Canh,Mậu,Nhâm
  Thương Tỉ,Kiêu,Thực Thương Tỉ,Kiêu,Thực
  Tử Lộc Tử Lộc

  Đại vận: Ất Dậu/Bính Tuất/Đinh Hợi/Mậu Tý/Kỉ Sửu/Canh Dần/Tân Mão
  Mệnh này là của Cao Thượng thư. Tý Thân hội cục, Lộc Kiếp hóa làm Thương quan, mừng được sinh tại tháng 7 ( Thân), khí hậu chưa hàn lạnh, cho nên kim thủy Thương quan không thấy Quan Sát, không làm thương tổn quý khí vậy.
  Lại lấy nguyên cục không có hỏa, khí nghiêng về kim thủy, vận cần kim thủy bản địa, lại tiếp gặp vận Quan Sát hỏa địa là không tốt. Thổ vận có Giáp Mộc hồi khắc, không ngại, gọi là thuận kỳ khí thế để lấy vận vậy.

  Nguyên văn: Lộc Kiếp dụng Sát Thực chế, Thực trọng Sát khinh thì vận cần trợ Sát; Thực khinh Sát trọng thì vận hỉ trợ giúp Thực.

  Từ chú: Lộc Kiếp dụng Sát lấy Thực chế, cùng Thực thần chế Sát không khác biệt. ( Xem lại chương luận Thiên Quan)

  Nguyên văn: Nếu dụng Sát mà mang Tài, trong mệnh hợp Sát lưu Tài, thì Thương Thực là cần thiết, Tài vận không kỵ, thấu Quan không lo, thân vượng cũng hanh thông. Nếu trong mệnh hợp Tài lưu Sát, mà dụng Thực chế, Sát khinh thì trợ Sát, Thực khinh thì trợ Thực vậy.

  Từ chú: Lộc Kiếp dụng Sát mà mang Tài, thì Tài bè đảng cùng Sát là kỵ, hợp Sát hợp Tài, đều lấy thủ thanh mà quý. Hợp Sát lưu Tài, thì lấy Tài luận, tất phải nhở Thực thương chuyển sinh; còn hợp Tài lưu Sát thì lấy Sát luận và cần Thực thần chế phục, giống như dùng Sát để tiết khí.

  T.Tài Kiếp Nhật chủ Sát
  Đinh Tị Nhâm Tý Quý Mão Kỉ Mùi
  Bính,Mậu,Canh Quý Ất Kỉ,Đinh,Ất
  Tài,Quan,Ấn Tỉ Thực Sát,T.Tài,Thực
  Thai Lộc Trường sinh Mộ

  Đại vận: Tân Hợi/Canh Tuất/Kỉ Dậu/Mậu Thân/Đinh Mùi/Bính Ngọ
  Mệnh này hợp Tài lưu Sát, là mệnh của Lâu Tham Chính. Đinh Nhâm hợp nhất, Tài không thể bè đảng với Sát được, Mão Mùi hợp thành Sát có chế, đều là nơi lấy thanh. Dậu Thân đất của Ấn là tốt, Bính Đinh Tài địa không tốt.

 6. Cảm ơn bởi:


 7. #4
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  4,626
  Sát Kiếp Nhật chủ T.Tài
  Mậu Thìn Quý Hợi Nhâm Ngọ Bính Ngọ
  Mậu,Quý,Ất Nhâm,Giáp Đinh,Kỉ Đinh,Kỉ
  Sát,Kiếp,Thương Tỉ,Thực Tài,Quan Tài,Quan
  Mộ Lộc Thai Thai
  Đại vận: Giáp Tý/Ất Sửu/Bính Dần/Đinh Mão/Mậu Thìn/Kỉ Tị/Canh Ngọ

  Đây là hợp Sát lưu Tài, là mệnh của Viên Nội các. Mậu Quý hợp Sát có thể không luận, hỉ có Hợi trong tàng Giáp, lấy Thực thần sinh Tài làm dụng, cần hành đến đất thân vượng, Thực Thương. Vận Bính Dần, Đinh Mão, đất Thực thương Tài tinh là đẹp. Vận Mậu Thìn đất Quan Sát là không tốt.

  Nguyên văn: Lộc Kiếp mà dụng Thực thương, Tài vận là cần nhất, Sát cũng không kỵ, hành Ấn thụ không tốt, Quan thấu cũng không đẹp. Nếu mệnh có Thương thực quá nặng, thì Tài vận chắc chắn có lợi, mà Ấn cũng không kỵ vậy.

  Từ chú: Lộc Kiếp mà dụng Thực Thương, tức Thực Thần, Thương Quan cách vậy. Tài vận là tốt nhất, Thực thương hỉ hành Tài địa; Thất sát cũng không kỵ, kim thủy Thương quan hỉ gặp hỏa, mộc hỏa Thương quan hỉ gặp thủy, là điều hậu khí hậu vậy. Quan Ấn cũng không bắt đầu không đẹp, đặc biệt cần xem phối hợp tứ trụ, như mệnh của Trương Trạng nguyên:


  Tỉ Thực Nhật chủ Thực
  Giáp Tý Bính Dần Giáp Tý Bính Dần
  Quý Giáp,Bính,Mậu Quý Giáp,Bính,Mậu
  Ấn Tỉ,Thực,T.Tài Ấn Tỉ,Thực,T.Tài
  Mộc Dục Lộc Mộc Dục Lộc

  Đại vận: Đinh Mão/Mậu Thìn/Kỉ Tị/Canh Ngọ/Tân Mùi/Nhâm Thân/Quý Dậu
  Lưỡng Thần ( là 2 Thập thần: Tỉ - Thực) thành tượng, Giáp mộc ở nguyệt lệnh Kiến Lộc, mà Bính hỏa cũng từ Dần thấu xuất ra, cho nên là mộc hỏa thông minh vậy. Nhưng mà không có Tý thủy Ấn thụ thì hỏa táo mộc khô. Tý thủy ở đây lấy để điều hậu, không phải lấy làm dụng được. Vận chuyển Nam phương, đến kỳ thích nghi mà đứng đầu thiên hạ vậy. Canh Ngọ vận, Sát không có căn, Bính hỏa hồi khắc, không đủ làm hại được. Vận Tân kim hợp Bính hỏa, không khỏi bị mờ mịt, trì trệ. Vận Nhâm Thân, đất của Sát Ấn không được tốt.

  Thương Tỉ Nhật chủ Tỉ
  Quý Mão Canh Thân Canh Tý Canh Thìn
  Ất Canh,Mậu,Nhâm Quý Mậu,Quý,Ất
  Tài Tỉ,Kiêu,Thực Thương Kiêu,Thương,Tài
  Thai Lộc Tử Dưỡng

  Đại vận: Kỉ Mùi/Mậu Ngọ/Đinh Tị/Bính Thìn/Ất Mão/Giáp Dần
  Đây là mệnh của một trạng nguyên, là kim thủy tương hàm ( hỗ trợ) vậy. Nhận biết ngày Canh gặp toàn Nhuận hạ, là Tỉnh Lan Xoa cách. Kỳ thật là Thân Tý Thìn tam hợp thủy cục, chính là cách cục Thực thần sinh Tài, nhưng nguyên cục không có hỏa, khí nghiêng về kim thủy, hành Quan Sát hỏa vận nhất định là không tốt. “Hỉ Kỵ Thiên” nói: Kỵ phương Bính Đinh Tị Ngọ vậy. Ấn Kiếp Thực Tài đều tốt, kỳ làm lớn đứng đầu thiên hạ nhất định là do hậu vận có Thìn vậy.

 8. Cảm ơn bởi:


 9. #5
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  4,626
  Nguyên văn: Lộc Kiếp mà Quan Sát đều thấu ra, không luận hợp Sát lưu Quan, lưu Quan chế Sát. Vận hỉ Thực Thương, Tỉ kiên cũng tốt, Ấn thụ chưa tốt, Tài Quan cũng không phải là phúc vận.

  Từ chú: Hợp Sát lưu Quan, Sát không bị hợp khứ ( hợp nhưng không mất), Quan Sát tạp mà nặng, cho nên cần chế phục vậy. Chế Sát lưu Quan, cùng Quan Sát mà lấy Thực Thương chế phục vậy. Xem xét 2 mệnh ở dưới:

  Quan Sát Nhật chủ Kiếp
  Tân Sửu Canh Dần Giáp Thìn Ất Hợi
  Kỉ,Quý,Tân Giáp,Bính,Mậu Mậu,Quý,Ất Nhâm,Giáp
  Tài,Ấn,Quan Tỉ,Thực,T.Tài T.Tài,Ấn,Kiếp Kiêu,Tỉ
  Quan đái Lộc Suy Trường sinh

  Đại vận: Kỉ Sửu/Mậu Tý/Đinh Hợi/Bính Tuất/Ất Dậu/Giáp Thân
  Đây là mệnh thứ nhất Bình Chương, là hợp Sát lưu Quan vậy. Riêng Ất Canh tương hợp, Sát không hợp khứ, Quan Sát cùng thấu ra, lấy Sát luận, hỉ kỳ thân vượng địch Sát vậy. Đinh Hợi, Bính Tuất vận là vận chế Sát, cùng Thân vượng bằng nhau đều là vận tốt. Nhật nguyên lấy vượng không cần nhọc có Ấn sinh, Quan Sát hỗn tạp sao có thể tiếp tục trợ giúp?

  Quan Sát Nhật chủ Thực
  Tân Hợi Canh Dần Giáp Thân Bính Dần
  Nhâm,Giáp Giáp,Bính,Mậu Canh,Mậu,Nhâm Giáp,Bính,Mậu
  Kiêu,Tỉ Tỉ,Thực,T.Tài Sát,T.Tài,Kiêu Tỉ,Thực,T.Tài
  Trường sinh Lộc Tuyệt Lộc

  Đại vận: Kỉ Sửu/Mậu Tý/Đinh Hợi/Bính Tuất/Ất Dậu/Giáp Thân
  Thất Sát thông căn, Quan trợ cho Sát, lấy Thực thần chế Sát vậy. Gọi là chế Sát lưu Quan, sao như hợp Quan lưu Sát? Tóm lại, thân cường lấy chế làm dụng vậy. Vận Đinh Hợi, Bính Tuất, đất thân vượng chế Sát là tốt nhất, Ấn vận dù tốt nhưng cần phòng kỳ khứ Thực mà hại dụng vậy.

  Quan Thương Nhật chủ Kiêu
  Kỉ Dậu Ất Hợi Nhâm Tuất Canh Tý
  Tân Nhâm,Giáp Mậu,Tân, Đinh Quý
  Ấn Tỉ,Thực Sát,Ấn,Tài Kiếp
  Mộc dục Lộc Quan đái Đế vượng

  Đại vận: Giáp Tuất/Quý Dậu/Nhâm Thân/Tân Mùi/Canh Ngọ/Kỉ Tị
  Mệnh của Vương Tổng binh. Ất Canh tương hợp, hỉ kỳ hóa mà thành Ấn thụ, khứ Thương còn Quan, danh phù kỳ thực. Khứ bệnh thành quý, mệnh này là quý cách vậy. Đến vận Tân Mùi, Canh Ngọ là tốt, vận hỉ Tài Quan mà khứ Quan thì thành kỵ vậy. Ngọ Mùi là Tài địa, chi không hại can, mà lại có sinh Quan là ích lợi. Canh Tân hướng về Mão là can không thông căn, mà còn sinh trợ cho nhật nguyên là vận tốt vậy.

 10. Cảm ơn bởi:


 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •