Thế cư không vị, chung thân tác sự nan thành
Câu này không nói rõ, dẫn đến về sau này nhiều trường phái mổ xẻ, rồi cách luận khác vì cái câu này. Thế lâm không vong, thì cả đời sẽ không có, không thực về cái mà nó đóng.
Ví dụ: thê tài trì thế lâm không vong, thì cả đời không có tiền, nhưng họ vẫn có thể có bằng cấp, địa vị, tiếng tăm chứ không nên hiểu là việc nào cũng không thành.
Sách bốc dịch cũng có một câu khác
Chiêm quốc vận 1 năm mà không có hào huynh đệ và quan quỷ hoặc cả 2 lâm không vong là quốc thái dân an.
Vì sao lại thế? Huynh khắc thê tài và quan quỷ là thần bệnh tật, không có hoặc lâm không vong thì yên tâm là an yên mà sống.
Không vong nó chỉ là tượng, tuy nhiên nếu chiêm quẻ nhân mệnh thì cũng kị hào thế không vong, nếu lại vào tử tôn hay thê tài thì kém lắm, vì tài là nguồn dưỡng mệnh, tử tôn là thần phúc đức, không có một trong hai đều không thể là tốt được, chỉ có quan quỷ và huynh đệ là thích không vong mà thôi.
Các trường phái bây giờ, khi chiêm nhân mệnh còn nói hào thế không vong là tâm mông lung, không có định hướng là không đúng. Ví dụ thê tài trì thế, thì bản thân cả đời truy cầu tiền bạc, nhưng lâm không vong thì thật không may là không có, cứ tiến đến cái đích mà không thể đạt, đó là ý nghĩa của không vong vậy. Lúc này cần các cát thần khác để giải bớt cái xấu của không vong, như gặp trường sinh, đế vượng, lộc, mã, quý nhân, thanh long thì dù không được nhưng tâm thấy an nhiên, vui vẻ, không được cái này thì được cái khác. Nhưng lại gặp thêm nhiều hung sát, tử tuyệt thì nguy.
Nếu chiêm việc gần, thì vượng tướng không sợ không vong, vì đợi xuất không là sẽ không còn không vong nữa.
Nhưng nếu chiêm nhân mệnh, vượng tướng gặp không vong thật là một điều phí phạm, giống như xe pháo mã đầy đủ mà đình chiến liên tục, tiền tài thì nhiều mà không phải của mình, tiếp xúc với tầng lớp sang quý mà ta chỉ là người giúp việc... trừ khi thái tuế xuất không điền thực, không thì kém lắm.