Vạn vật đều biến đổi không ngừng. Chẳng có gì bất biến cả. Trời đất có lúc sáng, lúc tối, lúc nóng, lúc lạnh. Đời người cũng có lúc sướng, lúc khổ, lúc buồn, lúc vui. Lúc trời đất sáng nhất, cũng là lúc bắt đầu tối, lúc tối nhất, cũng là lúc bắt đầu sáng. Khi đời người sung sướng nhất, cũng là lúc bắt đầu khổ, khi khổ cực nhất, cũng là lúc bắt đầu vui. Hiểu được cái lý biến đổi của trời đất, thấu được cái lẽ thịnh suy của đời người, để khi giàu sang cũng không kiêu sa, lúc nghèo hèn cũng không tuyệt vọng.
(Đôi dòng suy nghĩ của mình về kinh dịch)