CHƯƠNG TRÌNH LẬP TỨ TRỤ

( kimtubinh.net )


Họ tên:   Giới tính:

Năm

Tháng

Ngày

Giờ

Phút

Giá trị L

TỨ TRỤ

Trụ năm

Trụ tháng

Nhật Nguyên

Trụ giờ

ĐẠI VẬN